Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Navitep Oy
Business ID: 2451002‐1
Hermiankatu 6–8 D
FI‐33720 Tampere, Finland
info@navitep.com

Rekisterin nimi

Navitepin asiakasrekisteri, Navitepin alihankkijarekisteri

Rekistereihin tallennettavat tiedot

a) Nämä tiedot voidaan tallentaa Navitepin asiakasrekisteriin:
– etu‐ ja sukunimi
– yrityksen/organisaation nimi
– Y‐tunnus
– postiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– laskutustiedot
– Internet‐sivuston URL
– tiedot tilatuista palveluista
– muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

b) Nämä tiedot voidaan tallentaa Navitepin alihankkijarekisteriin:
– etu‐ ja sukunimi
– yrityksen/organisaation nimi
– Y‐tunnus
– postiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– laskutustiedot
– Internet‐sivuston URL
– tiedot tilatuista palveluista
– muut alihankkijasuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterien tietojen käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään
– käännösprojektien hallinnointiin
– Navitepin tiedottamiseen ja uutisointiin, jos rekisteröity on liittynyt uutiskirjeen lähetyslistalle
– rahoittajaraportointiin.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus ja/tai tilaus on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen rekisteröityessään Navitepin asiakkaaksi tai alihankkijaksi. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoihin on pääsyoikeus
– rekisterinpitäjän työntekijöillä
– käännösprojektien hallintaan liittyvillä alihankkijoilla
– määritellyin osin kolmannella osapuolella.

Osa tiedoista voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle käännösprojektin toteuttamista varten. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kolmannen osapuolen ja henkilötietojen käsittelijän tietoturva on toteutettu tarpeellisessa laajuudessa. Kolmansille osapuolille luovutettavia tietoja voivat olla
– etu‐ ja sukunimi
– tilaajaorganisaatio
– postiosoite
– sähköpostiosoite
– laskutustiedot.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Navitep Oy on laatinut tietosuojakäytännön, jonka mukaisia tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä Navitep Oy ja sen henkilöstö noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekistereitä säilytetään
– suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän  työntekijöillä ja verkkopalvelimen palveluntarjoajalla eli henkilötietojen käsittelijällä
– palveluntarjoajien suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain osalla rekisterinpitäjän työntekijöistä ja kyseisen palvelun tarjoajalla eli  henkilötietojen käsittelijällä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Navitep Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oma‐aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröity voi tehdä mahdollisen korjaus‐ tai poistopyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjaus‐ tai poistopyynnön Navitep Oy:lle postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Navitep Oy:lle osoitteeseen info@navitep.com.

Navitep